อะไหล่แอร์คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Expansion Valve

Expansion Valve เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลจาก คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) ผ่านเข้าไปยังอีวาพอเรเตอร์ ( Evaporator ) เพื่อลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง

Expension Valve

อะไหล่แอร์

>

>

ExpansionValve

สินค้าExpansion Valve

เอ็กเเพนชันวาล์ว ในระบบทำความเย็น เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลจาก คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) ผ่านเข้าไปยังอีวาพอเรเตอร์ ( Evaporator ) เพื่อลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง จนสามารถเดือนเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ที่อุณหภูมิต่ำๆ ในอีวาพอเรเตอร์ และยังทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งความดันของระบบเป็นด้านความดันสูงและความดันต่ำอีกด้วย

เอ็กเเพนชันวาล์ว แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ

  1. เอ็กซ์แพนชันวาล์วชนิดปรับด้วยมือ 
  2. ออโตเมติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว 
  3. เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชันวาล์ว 
  4. ท่อแคพิลลารี ( Capillary tube )
  5. ลูกลอยด้านความดันต่ำ ( Low pressure float )
  6. ลูกลอยด้านความดันสูง ( High pressure float )

are devices used to control the refrigerant flow in a refrigeration system. They help to facilitate the change of higher pressure of liquid refrigerant in the condensing unit to lower pressure gas refrigerant in the evaporator.

The term “low side” is used to indicate the part of the system that operates under low pressure, in this case the evaporator. The “high side” is used to indicate the part of the system that operates under high pressure, in this case the condenser.

1. Manualexpansion valve  It is the type that requires a person to control the valve to open more or less. The refrigerant flow rate also depends on the pressure difference between the high pressure and low pressure side of the system.
2. AutomaticExpansion valve  A.E.V. controls and adjusts the refrigerant flow rate by using the principle of control to keep the pressure in the evaporator always constant. The valves of A.E.V. are normally only slightly open to allow refrigerant to pass through. and when the amount of heat charged to the evaporator is increased The higher the refrigerant pressure in the evaporator, the A.E.V valves are opened to allow more refrigerant to pass through. and when the temperature drops The pressure of the refrigerant in the evaporator decreases, causing the A.E.V. valve to open narrower.
3. ThermostaticExpansion Valve or T.E.V., acts as a regulator and adjusts the refrigerant flow rate. By controlling the temperature of the evaporator at all times, the T.E.V. is installed near the evaporator inlet pipe. The flap of the expansion valve is slightly open. and the bulb is a temperature sensor exiting the tube from Evaporator or Suction pipe by the end of this bulb attached to the Suction pipe of the cooling system to act as a Sensor, the temperature and pressure of the refrigerant in the bulb will change. Adjust the opening of the expansion valve more or less depending on the superheat temperature in the suction pipe.