Shopping cart

น้ำมันสังเคราะห์ โทเทิลไลน์ SW68

รหัสสินค้า: SUSO-3GS หมวดหมู่: , ,
ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

CALL!!

Compare

ไม่เกิดไขหรือไปอุดตันภายในระบบ แม้จะใช้งานที่อุณหภูมิต่ำๆ มีความสามารถในการต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนสูง ช่วยปกป้องประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยการป้องกันการเกิดฟอง , คราบวานิช , และยางเหนียวขึ้นในน้ำมัน